Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 0s0 0s0 0s0 1r1 2s0 2s0 0m 1r1 1s0
Flavour
เพลงเพราะ เพราะเธอ

เพลง : เพลงเพราะ เพราะเธอ

Song : Phleng Phro Phro Thoe

ศิลปิน : Flavour


m บทเพลงที่มีมากมาย อาจเป็นกวีซึ้งใจ แต่ยังไม่มีสักเพลงที่จะซาบซึ้งและตรึงหัวใจอย่างที่ต้องการ เลยร้องเพลงเพลงนี้ บอกแทน ข้อความในหัวใจ หากวันหนึ่งเธอได้ฟัง หากเธอบังเอิญสนใจ จะมีบ้างไหมที่เธอรู้สึกหวั่นไหวหรือเพียงสะกิดในใจนิดหน่อย ก็ขอแค่ให้อย่างน้อย คิดถึง คนที่ส่งถึงเธอ เมื่อเธอเปิดฟังเพลงนี้ ฉันอาจไม่อยู่ข้างเธอ ไม่เห็นแววตาของเธอ ตอนที่ฟังรู้สึกเช่นไร ก็มีท่อนหนึ่งในเพลงนี้ ที่อยากให้ฟังมากมาย คือฉันรักเธอหมดทั้งใจ เก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกมาแสนนาน ไม่มีถ้อยคำที่คมคาย คำร้องทำนองไม่โดนใจ แต่มันรวบรวมทุกความรู้สึกว่ารักทุกความทรงจำในลมหายใจ คงไม่มีความหมาย คงไม่เพราะ ถ้าไม่ได้รักเธอ r ก็คนแอบรักเธอคนหนึ่ง แอบเก็บอาการซาบซึ้งไว้ไม่ไหว เลยฝากให้เพลงหนึ่งเพลงนี้ แทนรักที่เอ่อล้นใจ ถ้าเธอนั้นไม่คิดมีใจแค่เพียงเก็บไว้ในใจก็พอ m r ก็เธอเท่านั้นคือคำตอบ ที่เพลงนี้เป็นเพลงเพราะ ก็เพราะเธอ
m Botphleng Thi Mi Makmai At Pen Kawi Sueng Chai Tae Yang Mai Mi Sak Phleng Thi Cha Sapsueng Lae Trueng Huachai Yang Thi Tongkan Loei Rongphleng Phleng Ni Bok Thaen Khokhwam Nai Huachai Hak Wan Nueng Thoe Dai Fang Hak Thoe Bang-oen Sonchai Cha Mi Bang Mai Thi Thoe Rusuek Wanwai Rue Phiang Sakit Nai Chai Nitnoi Ko Kho Khae Hai Yangnoi Khitthueng Khon Thi Song Thueng Thoe Muea Thoe Poet Fang Phleng Ni Chan At Mai Yu Khang Thoe Mai Hen Waeota Khong Thoe Ton Thi Fang Rusuek Chenrai Ko Mi Thon Nueng Nai Phleng Ni Thi Yak Hai Fang Makmai Khue Chan Rak Thoe Mot Thang Chai Kep Ao Wai Mai Kla Bok Ma Saen Nan Mai Mi Thoikham Thi Khomkhai Khamrong Thamnong Mai Don Chai Tae Man Ruapruam Thuk Khwamrusuek Wa Rak Thuk Khwam Song Cham Nai Lomhaichai Khong Mai Mi Khwammai Khong Mai Phro Tha Mai Dai Rak Thoe r Ko Khon Aep Rak Thoe Khon Nueng Aep Kep Akan Sapsueng Wai Mai Wai Loei Fak Hai Phleng Nueng Phleng Ni Thaen Rak Thi Oe Lon Chai Tha Thoe Nan Mai Khit Mi Chai Khae Phiang Kep Wai Nai Chai Ko Pho m r Ko Thoe Thaonan Khue Khamtop Thi Phleng Ni Pen Phleng Phro Ko Phro Thoe
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เพลงเพราะ เพราะเธอ

ศิลปิน : Flavour

G][][A][/][F#][][Bm][/][Em][][F#m][][G][][A][/][D][/][Asus4][][A][/  ][D][G  ][F#m][Bm][Am][D][G  ][F#m][Bm][Em][A  ][D][G  ][F#m][Bm][Am][D][G  ][F#m][Bm][Em][A  ][G][F#m][Em][A][D D7][G][F#m Bm][Em][G][A][D  ][D][G  ][F#m][Bm][Am][D][G  ][F#m][Bm][Em][A r G][F#m][Bm][Em][A][D  ][G][F#m][Bm][Em][G][A G][/][F#m][/][Em][][A][/][D][][Am][][D][/][G][/][F#m][][Bm][/][Em][][A][/][D][/][A][/ r G][F#m][Bm][Em][Gm][A][Dmaj7 G
m บทเพ][ลงที่มีมากมาย อาจเ][ป็นกวีซึ้งใจ แต่][ยังไม่มีสักเพลงที่จะซาบ][ซึ้งและ][ตรึงหัวใ][จอย่างที่ต้][องการ เลย][ร้องเพลงเพลง][นี้ บอกแ][ทน ข้อความในหัวใ][จ หาก][วันหนึ่งเธอได้ฟัง หากเ][ธอบังเอิญสนใจ จ][ะมีบ้างไหมที่เธอรู้สึกหวั่นไ][หวหรือเ][พียงสะ][กิดในใจ][นิดหน่อย ก็][ขอแค่ให้อย่าง][น้อย คิด][ถึง คนที่ส่ง][ถึงเธอ เมื่อเธอเปิดฟังเ][พลงนี้ ฉันอาจไม่อยู่][ข้างเธอ ไม่เห็นแววตาของ][เธอ ตอนที่][ฟังรู้สึกเ][ช่นไร ก็มีท่อนหนึ่งในเพ][ลงนี้ ที่อยากให้ฟัง][มากมาย คือฉันรักเธอหมด][ทั้งใจ เก็บเอาไ][ว้ไม่กล้าบ][อกมาแสนน][าน ไม่][มีถ้อยคำที่คมคาย คำ][ร้องทำนองไม่โดนใจ แ][ต่มันรวบรวมทุกความรู้สึกว่า][รักทุกค][วามทรง][จำในลมห][ายใจ คง][ไม่มีความห][มาย คง][ไม่เพราะ ถ้าไม่ได้][รักเธอ r ก็คนแอบ][รักเธอคน][หนึ่ง แอบ][เก็บอาการซาบ][ซึ้งไว้ไม่ไ][หว เลย][ฝากให้เพลงหนึ่งเพลงนี้ แทน][รักที่เอ่อ][ล้นใจ ถ้าเธอ][นั้นไม่คิดมีใ][จแค่เพียงเก็บไ][ว้ในใจก็พอ m r      ][        ][ก็เธอเท่า][นั้นคือคำตอบ ที่เพ][ลงนี้เป็นเพลงเ][พราะ ก็เพราะ][เธอ
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0