Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 3s3 3s3 3s3 0m 0s0 0s0 1r1-r2-r3 0m 1r2 3s0 3s0 3s0 3s0
Big ass
รักเขาให้เท่าฉัน

เพลง : รักเขาให้เท่าฉัน

Song : Rak Khao Hai Thao Chan

ศิลปิน : Big ass


m เข้าใจดีที่เธอต้องไป พร้อมใครที่มีทุกสิ่ง เป็นความจริงในชีวิตเธอ อย่ากังวลกับคนไม่สำคัญ ฉันยอมเสมอ ขอบใจเธอ ที่เคยร่วมทุกข์มานาน เมื่อพบเขาแล้ว ก็ควรตัดใจ ไม่เป็นไร แค่พูดคำลา ขอบใจจริงจริง ที่รักกันมา รีบไปเถอะหนา เขารอเธออยู่ เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ โชคดีเถอะหนา ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป จงเอาฝันไปฝากกับเขา สักวันเธอคงเข้าใจ ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ m เก็บความดีที่เคยให้กัน และความผูกพันทุกอย่าง ออกเดินทางไปเพียงสองคน ให้เวลาทำหน้าที่ของมัน ให้มันผ่านพ้น จะลืมคนที่เธอไม่สมควรจำ r m r โชคดีเถอะหนา ( มันคือรักครั้งแรกเท่านั้น ) ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป ( คนสุดท้ายมันไม่ใช่ฉัน ) ลืมความฝันทุกอย่างเสียที สักวันเธอคงเข้าใจ ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ ฉันนี้จะขอ รับมันไว้เอง
m Khaochai Di Thi Thoe Tong Pai Phrom Khrai Thi Mi Thuk Sing Pen Khwamching Nai Chiwit Thoe Ya Kangwon Kap Khon Mai Samkhan Chan Yom Samoe Khopchai Thoe Thi Khoei Ruam Thuk Ma Nan Muea Phop Khao Laeo Ko Khuan Tatchai Mai Penrai Khae Phut Kham La Khopchai Ching Ching Thirak Kan Ma Rip Pai Thoe Na Khao Ro Thoe Yu Thoe Nueai Pho Laeo Kap Khwam Rak Thi Hai Kap Chan Man Khue Rak Khrang Raek Ko Ru At Yu Nai Chai Saen Nan Mae Thoraman Ko Khuan Thamchai Chokdi Thoe Na Thiphanma Ko Hai Phan Pai Chong Ao Fan Pai Fak Kap Khao Sak Wan Thoe Khong Khaochai Topai Cha Di Muea Mai Mi Rao Rak Khao Hai Thaokap Chan Ko Pho m Kepkhwam Di Thi Khoei Hai Kan Lae Khwam Phukphan Thuk Yang Ok Doenthang Pai Phiang Song Khon Hai Wela Thamnathi Khong Man Hai Man Phanphon Cha Luem Khon Thi Thoe Mai Somkhuan Cham r m r Chokdi Thoe Na ( Man Khue Rak Khrang Raek Thaonan ) Thiphanma Ko Hai Phan Pai ( Khon Sutthai Man Mai Chai Chan ) Luem Khwam Fan Thuk Yang Siathi Sak Wan Thoe Khong Khaochai Topai Cha Di Muea Mai Mi Rao Rak Khao Hai Thaokap Chan Ko Pho Chan Ni Cha Kho Rap Man Wai Eng
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : รักเขาให้เท่าฉัน

ศิลปิน : Big ass

Emaj7][/][E7][/][C#m][][C#m7][/][Asus2][/][B][/  ][Emaj7][E7][C#m][A][B  ][Emaj7][E7][C#m][A][B  ][A][G#m][F#m][B  ][A][G#m][F#m][B  ][E][G#m][C#m][C#][F#m][F#mM7][F#m7  ][Ab][C#m][B][A][B  ][E][G#m][C#m][C#][F#m][F#mM7][F#m7  ][Ab][C#m][B][A  ][B][E E][][F#m][][G#m][][A][/  ][Emaj7][E7][C#m][A][B  ][Emaj7][E7][C#m][A][B r E][/][C#m][/][A][/][B][/][B][/ r  ][E][G#m][C#m  ][C#][F#m][F#mM7][F#m7  ][Ab][C#m][B][A  ][B][A][Am][Emaj7 E
m เข้า][ใจดีที่เธอต้อง][ไป พร้อมใครที่][มีทุกสิ่ง เป็นค][วามจริงในชีวิตเ][ธอ อย่า][กังวลกับคนไม่][สำคัญ ฉันยอมเ][สมอ ขอบใ][จเธอ ที่เคยร่วม][ทุกข์มานาน เมื่อ][พบเขาแล้ว ก็][ควรตัดใจ ไ][ม่เป็นไร แค่พู][ดคำลา ขอบใ][จจริงจริง ที่รั][กกันมา รีบไ][ปเถอะหนา เขา][รอเธออยู่ เธอเหนื่อยพอแ][ล้ว  ][        ][ กับความ][รักที่ให้กับ][ฉัน    ][           ][  มันคือรัก][ครั้งแรกก็][รู้ อาจอ][ยู่ในใจแส][นนาน แม้ทรมานก็ค][วรทำใจ โชคดีเถอะห][นา  ][        ][ ที่ผ่าน][มาก็ให้ผ่าน][ไป     ][           ][  จงเอา][ฝันไปฝากกับเข][า   สัก][วันเธอคงเ][ข้าใจ ต่อไปจะดีเมื่อไ][ม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับ][ฉันก็พอ m เก็บ][ความดีที่เคยให้][กัน และความผูก][พันทุกอย่าง ออกเ][ดินทางไปเพียงสอง][คน ให้][เวลาทำหน้าที่ข][องมัน ให้มัน][ผ่านพ้น จะ][ลืมคนที่เธอไม่][สมควรจำ r m r โชคดีเถอะห][นา ( มันคือ][รักครั้งแรกเท่า][นั้น ) ที่ผ่าน][มาก็ให้ผ่านไ][ป ( คน][สุดท้ายมันไม่ใช่][ฉัน ) ลืมความฝั][นทุกอย่างเสี][ยที สักวันเธอคงเ][ข้าใจ ต่อไปจะดีเมื่อไ][ม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับ][ฉันก็พอ ฉันนี้จะ][ขอ รับมันไว้เ][อง
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ก่อนตายKon TaiXL11627
เกิดมาแค่รักกันKoet Ma Khae Rak KanSeven18772
คนหลงทางKhon Long ThangBegins9077
ฝุ่นFunLove9853
พรหมลิขิตPhrommalikhitBegins7334
คนไม่เอาถ่านMai AothanSeven14259
เล่นของสูงLen Khong SungSeven9069
หัวใจHuachaiLove7481
เหตุผลง่ายง่ายHetphon Ngai NgaiMy world3665
BiginsBiginsBegins1621
GoodbyeGoodbyeMy world2063
ข้าน้อยสมควรตายKhanoi Somkhuan TaiBegins4302
ความหวังโง่โง่Khwamwang Ngo NgoBegins1420
จุดสูงสุดChut SungsutBegins1347
ฉันตะโกนดังพอหรือยังChan Takon Dang Pho Rue YangSeven2049
แดนเนรมิตDaen Neramitแดนเนรมิต2195
ทางผ่านThangphanNot bad8214
บันทึกหน้าสุดท้ายBanthuek Na SutthaiPlay2626
ปลุกใจเสือป่าPlukchai SueapaBegins1810
มหาลัยไม่มีสอนMaha Lai Mai Mi SonLove1504
รักเขาให้เท่าฉันRak Khao Hai Thao ChanXL5230
เรฟูจีRefugee3716
ลมเปลี่ยนทิศLom Plian Thitแดนเนรมิต7226
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมSat Lok Yom Pen Pai Tam KamBegins3028
หลอกได้หลอกไปLok Dai Lok PaiMy world2019
อย่างน้อยYangnoiLove8613
ความลับของคนธรรมดาKhwam Lap Khong Khon ThammadaLove1283
ชีวิตฉันไม่ได้เป็นของเธอChiwit Chan Mai Dai Pen Khong ThoeLove2314
ดีแต่ปากDi Tae PakSeven4506
ทิ้งไว้ในใจThing Wai Nai ChaiMy world60171
เท่าที่มีThao Thi Miแดนเนรมิต2719
เธอเก็บฉันไว้ทำไมThoe Kep Chan Wai ThammaiXL2406
น้ำตาNamtaSeven5359
ไม่ค่อยเต็มMaikhoi TemMy world3681
ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กYak Yai Lai Yak LekSeven2492
รักRakLove6257
ส่งท้ายคนเก่า ต้อนรับคนใหม่Songthai Khon Kao Tonrap Khon MaiLove16417
สิ่งกีดขวางSing KitkhwangBegins3336
สู้โว้ยSu WoiLove1337
อะไรกันนักกันหนาArai Kan Nak Kan NaBegins2285
ทนไม่ไหวThon Mai Waiแดนเนรมิต1771
ดนตรี เพื่อชีวิตDontri Phuea Chiwitแดนเนรมิต1408
อาบน้ำร้อนApnam Ron3032
แล้วเราก็จากกันLaeo Rao Ko Chak KanXL1773
ใจสู่ฝันChai Su Fan1891
เพลงรักของคนแพ้Phleng Rak Khong Khon PhaeThe lion1158
รักเหอะRak HoeThe lion4214
ไม่เดียงสาMai DiangsaThe lion18201

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0