Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 2s2 2s2 0m 0s0 0s0 1r1-r2 3s0 3s0 2s0 2s0 2s0 2s0 2s0
ไอซ์ ศรัณยู
แพ้แล้วพาล

เพลง : แพ้แล้วพาล

Song : Phae Laeo Phan

ศิลปิน : ไอซ์ ศรัณยู


m อยากจะยิ้มให้เธอทุกที ที่เจอกัน อยากจะสั่งให้มือไม่สั่น เมื่อต้องเห็นภาพเธอกับเขาข้างกาย ไม่อยากให้ใครว่าพาล ทำตัวระรานเป็นผู้ร้าย แต่ว่าถึงยังไง ฉันก็มนุษย์คนหนึ่ง โกรธเขาเสมอ เกลียดเธอที่ทิ้งแค้นทุกสิ่ง ที่เป็นวันนี้ มันทำใจไม่ไหวซะที กับความรู้สึก เจ็บลึกที่อยู่ในใจ อ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉัน แต่เขากำลังจะหยิบมันไป ให้ยอมรับ รับได้ยังไง ใครอยากจะทรมาน หลับตาลงทีไรก็เจอ ภาพของเธอที่กอดกับฉัน ถ้าต้องทนเห็นเขาทำยังงั้น สู้ยอมให้ด่าว่าฉันมันแพ้แล้วพาลอย่างไม่อาย m เธอจะหวังให้ใครแสนดี ไม่มีทาง คนที่มันสูญเสียทุกอย่าง ให้ลบมันล้างมันออกคงไม่ง่ายดาย จะให้เข้าไปคุกคลี เป็นเพื่อนที่ดีของเธอและคนใหม่ อย่าคิดไปไกล ฉันแค่มนุษย์คนนึง r เธอขอให้เราเลิกกัน มันเจ็บฉันยังพอทนได้ แต่อย่าขอ ให้เป็นเพื่อนกันไป ฉันไม่เป็นอะไรกับใครทั้งนั้น อ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉัน แต่เขากำลังจะหยิบมันไป จะให้ยอมรับ รับบ้าอะไร ใครอยากจะทรมาน หลับตาลงทีไรก็เจอ ภาพของเธอที่กอดกับฉัน จากคนคนนี้ เปลี่ยนเป็นคนนั้น เธอว่าใครจะเก็บอาการ ไม่ให้ฉันพาลก็ยากไป อย่ามาถามทำไมว่าไม่ทน เธอไม่ใช่คนที่เสียใจ
m Yak Cha Yim Hai Thoe Thukthi Thi Choe Kan Yak Cha Sang Hai Mue Mai San Muea Tong Hen Phap Thoe Kap Khao Khang Kai Mai Yak Hai Khrai Wa Phan Thamtua Raran Pen Phurai Taewa Thueng Yangngai Chan Ko Manut Khon Nueng Krot Khao Samoe Kliat Thoe Thi Thing Khaen Thuk Sing Thi Pen Wanni Man Tham Chai Mai Wai Sa Thi Kap Khwamrusuek Chep Luek Thiyu Nai Chai Om Kot Nan Man Khoei Pen Khong Chan Tae Khao Kamlang Cha Yip Man Pai Hai Yomrap Rap Dai Yangngai Khrai Yak Cha Thoraman Lapta Long Thi Rai Ko Choe Phap Khong Thoe Thi Kot Kap Chan Tha Tong Thon Hen Khao Tham Yangngan Su Yom Hai Da Wa Chan Man Phae Laeo Phan Yang Mai Ai m Thoe Cha Wang Hai Khrai Saen Di Mai Mi Thang Khon Thi Man Sunsia Thuk Yang Hai Lop Man Lang Man Ok Khong Mai Ngaidai Cha Hai Khao Pai Khuk Khli Pen Phuean Thi Di Khong Thoe Lae Khon Mai Ya Khit Pai Klai Chan Khae Manut Khon Nueng r Thoe Kho Hai Rao Loek Kan Man Chep Chan Yang Pho Thon Dai Tae Ya Kho Hai Pen Phuean Kan Pai Chan Mai Pen Arai Kap Khrai Thangnan Om Kot Nan Man Khoei Pen Khong Chan Tae Khao Kamlang Cha Yip Man Pai Cha Hai Yomrap Rap Ba Arai Khrai Yak Cha Thoraman Lapta Long Thi Rai Ko Choe Phap Khong Thoe Thi Kot Kap Chan Chak Khon Khon Ni Plian Pen Khon Nan Thoe Wa Khrai Cha Kep Akan Mai Hai Chan Phan Ko Yak Pai Ya Ma Tham Thammai Wa Mai Thon Thoe Mai Chai Khon Thi Siachai
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : แพ้แล้วพาล

ศิลปิน : ไอซ์ ศรัณยู

D][/][A][/][Daug][][F#][][Bm][][A][/][E][/][G][][D][/][Em][][A][/][D][/  ][Em7][G][A][Bm][F#m][G][A][Dsus4][D  ][A][G][A][F#m][B][Em][A][Dsus4][D  ][A][Bm][F#m][G][A][D  ][F#][Bm][Gmaj7][Em][A  ][D][A][Bm][A  ][G][F#m][Em][A  ][D][C#m7][F#][Am  ][G][F#m][Em][A][D Gmaj7][][F#m][/][F#7][][F#][][Bm][/][C6][][G][/][D][/  ][Em7][G][A][Bm][F#m][G][A][Dsus4][D A][G][A][F#m][B][Em][A][Dsus4][D r  ][Gmaj7][A][F#m][Bm Em][F#m][C][E7][A  ][D][A][Bm][A  ][G][F#m][Em][A  ][D][C#m7][F#][Am  ][G][F#m][Em][A][Bm][E7][Em7 A][F#][Em][A][D D
m อยากจะ][ยิ้มให้เธอทุก][ที  ที่เ][จอกัน อ][ยากจะสั่งให้][มือไม่สั่น เ][มื่อต้องเห็นภาพเ][ธอกับเขา][ข้างกาย ][  ไ][ม่อยากให้ใ][ครว่าพ][าล ทำตัวระ][รานเป็นผู้][ร้าย แต่ว่า][ถึงยังไง ฉัน][ก็มนุษย์คน][หนึ่ง      ][  โกรธ][เขาเสม][อ เกลียดเธอที่][ทิ้งแค้นทุก][สิ่ง ที่เ][ป็นวัน][นี้ มันทำใ][จไม่ไหวซะ][ที กับควา][มรู้สึก เจ็บ][ลึกที่อยู่ในใ][จ อ้อมกอดนั้นมันเคยเ][ป็นของฉัน แ][ต่เขากำลังจะห][ยิบมันไ][ป ให้ย][อมรับ รับไ][ด้ยังไง ใคร][อยากจะทรม][าน หลับตา][ลงทีไร][ก็เจอ ภาพของเ][ธอที่กอดกับ][ฉัน ถ้าต้องทนเ][ห็นเขาทำยั][งงั้น สู้ยอมให้][ด่าว่าฉันมันแ][พ้แล้วพาลอย่าง][ไม่อาย m เธอจะ][หวังให้ใครแสน][ดี  ไม่][มีทาง ][คนที่มันสูญ][เสียทุกอย่าง ให้][ลบมันล้างมัน][ออกคงไม่][ง่ายดาย ][  จะให้เข้าไ][ปคุกคลี ][เป็นเพื่อนที่][ดีของเธอและค][นใหม่ อย่า][คิดไปไกล ฉันแ][ค่มนุษย์][คนนึง    ][  r เธ][อขอให้เราเลิ][กกัน มัน][เจ็บฉันยังพอ][ทนได้ แต่อย่าขอ ให้เ][ป็นเพื่อนกันไป ][ฉันไม่เป็น][อะไรกับใครทั้ง][นั้น อ้อมกอดนั้นมันเคยเป็][นของฉัน แต่][เขากำลังจะห][ยิบมันไ][ป จะให้ย][อมรับ รับ][บ้าอะไร ใคร][อยากจะทร][มาน หลับตา][ลงทีไร][ก็เจอ ภาพของเ][ธอที่กอดกับ][ฉัน จากคนคน][นี้ เปลี่ยนเป็นค][นนั้น เธอว่าใครจะเ][ก็บอาการ ไม่ใ][ห้ฉันพาลก็][ยาก ไ][ป     ][       ][  อย่ามา][ถามทำไมว่าไ][ม่ทน เธอไม่ใช่คนที่เ][สียใจ
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0