Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
1s1 0s0 0s0 1r1 0s0 0s0 1r1-r1 0m 1m 0s0 0s0 0s0 0s0 2s0 2s0 1r1 0s0 0s0 0s0
Paradox
กลิ่นโรงพยาบาล

เพลง : กลิ่นโรงพยาบาล

Song : Klin Rongphayaban

ศิลปิน : Paradox


กลิ่นโรง โรงพยาบาล กลิ่นลาง ลางร้ายมาเยือน เหตุร้ายกับมนุษย์ทุกราย ที่เกิดหลากหลาย ต่างทุกข์ระทม จะเลือดออก ป่วยมาเป็นไข้หวัด คงใจหาย หากว่าเราเข้ามาใกล้ r จะมีดบาด แขนขาด เลือดสาด เก็บเอาชิ้นส่วน ใส่ถุงแช่เย็น คนรวยคนจน จะดีจะร้าย ก็บอกกันไว้ อยากจะเตือนว่าซักวันหนึ่ง r m m อบอุ่นในคมมีด กรีดเนื้อหนัง อบอุ่นในรอยเย็บ ตะขาบร้อยขา อบอุ่นในวงล้อม ของญาติพี่น้อง แต่ร้อนใจในพลังงานแห่งเงินตรา ความหวังตกอยู่ อำนาจตกอยู่ในเงื้อมมือหมอ จะภาวนา จงภาวนา สวดมนต์ก่อนนอน ชีวิตคงมีบางตอนที่เราหวาดกลัว ชีวิตกำลังเผชิญกับความหวาดกลัว โรงพยาบาลแห่งนี้มีเทวดาหรือยมบาล โรงพยาบาลแห่งนี้มีเทวดาหรือยมบาล โรงพยาบาลแห่งนี้มีเทวดาหรือยมบาล โรงพยาบาลแห่งนี้มีเทวดาหรือยมบาล r โรงพยาบาล ลางร้ายมาเยือน ลานยมบาล นางพยาบาล ลานยมบาล โรงพยาบาล ลางร้ายมาเยือน นางพยาบาล โรงพยาบาล ลานยมบาล ลานยมพยาบาล นางพยาบาล โรงพยาบาล ลางร้ายมาเยือน นางพยาบาล ลานยมบาล โรงพยาบาล
Klin Rong Rongphayaban Klin Lang Lang Rai Ma Yuean Hetrai Kap Manut Thuk Rai Thi Koet Laklai Tang Thuk Rathom Cha Lueat Ok Puai Ma Pen Khaiwat Khong Chaihai Hakwa Rao Khao Ma Klai r Cha Mit Bat Khaen Khat Lueat Sat Kep Ao Chinsuan Sai Thung Chaeyen Khonruai Khonchon Cha Di Cha Rai Ko Bok Kan Wai Yak Cha Tuean Wa Sak Wan Nueng r m m Op-un Nai Khom Mit Krit Nuea Nang Op-un Nai Roi Yep Takhap Roi Kha Op-un Nai Wong Lom Khong Yat Phinong Tae Ron Chai Nai Phalangngan Haeng Ngoentra Khwamwang Tok Yu Amnat Tok Yu Nai Ngueammue Mo Cha Phawana Chong Phawana Suatmon Kon Non Chiwit Khong Mi Bang Ton Thi Rao Watklua Chiwit Kamlang Phachoen Kap Khwam Watklua Rongphayaban Haeng Ni Mi Thewada Rue Yommaban Rongphayaban Haeng Ni Mi Thewada Rue Yommaban Rongphayaban Haeng Ni Mi Thewada Rue Yommaban Rongphayaban Haeng Ni Mi Thewada Rue Yommaban r Rongphayaban Lang Rai Ma Yuean Lan Yommaban Nang Phayaban Lan Yommaban Rongphayaban Lang Rai Ma Yuean Nang Phayaban Rongphayaban Lan Yommaban Lan Yom Phayaban Nang Phayaban Rongphayaban Lang Rai Ma Yuean Nang Phayaban Lan Yommaban Rongphayaban
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : กลิ่นโรงพยาบาล

ศิลปิน : Paradox

 ][A][D][A][D][A][D][A][C][A][D][A][D][A][D][A][G  ][A][D][A][D][A][D][A][C  ][A][D][A][D][A][D][A][G r  ][A][D][A][D][A][D][A][C  ][A][D][A][D][A][D][A][G r A][/][D][/][A][/][D][/][A][/][D][/][A][/][C][/ A][/][D][/][A][/][D][/][A][/][D][/][A][/][G][/  ][A        ][A][D][A][D][A][D][A][D  ][A][D][A][D][A][D][A][D r  ][A][D][A][D][A][D][A][D][A][D][A][D][A D][A][D][A][D][A][D][A][D][A][D][A][D][A D][A][D][A][D][A A
กลิ่น][โรง][     ][     ][โรงพยา][บาล][     ][     ][กลิ่นลา][ง    ][     ][     ][ลางร้ายมาเยื][อน  ][     ][     ][  เหตุ][ร้ายกับม][นุษย์ทุก][ราย ที่เ][กิดหลากห][ลาย ต่างทุ][กข์ระ][ทม  ][  จะเ][ลือดออก ป่][วยมาเป็นไ][ข้หวัด ][คงใจ][หาย หากว่าเ][ราเข้ามาใ][กล้  ][ r จะ][มีดบาด แ][ขนขาด เ][ลือดสาด เ][ก็บเอา][ชิ้นส่วน ใส่][ถุงแช่เ][ย็น  ][  คน][รวยคนจน จะ][ดีจะ][ร้าย ก็บ][อกกัน][ไว้ อยากจะเ][ตือนว่า][ซักวันหนึ่][ง r m m อบ][อุ่นในคมมีด กรีดเนื้อหนัง อบอุ่นในรอยเย็บ ตะขาบร้อยขา อบอุ่นในวงล้อม ของญาติพี่น้อง แต่ร้อนใจในพลังงานแห่งเงินตรา ความหวังตกอยู่ อำนาจตกอยู่ในเงื้อมมือหมอ จะภาวนา จงภาวนา สวดมนต์ก่อนนอน ชีวิตคงมีบางตอนที่เราหวาดกลัว ชีวิตกำลังเผชิญกับความหวาดกลัว โรงพ][ยาบาลแห่ง][นี้มีเท][วดาหรือ][ยมบาล โรงพ][ยาบาลแห่ง][นี้มีเท][วดาหรือ][ยมบาล โรงพ][ยาบาลแห่ง][นี้มีเท][วดาหรือ][ยมบาล โรงพ][ยาบาลแห่ง][นี้มีเท][วดาหรือ][ยมบาล r โรงพยา][บาล ล][างร้ายมาเยื][อน ล][านยมบ][าล น][างพยาบ][าล ล][านยมบ][าล โ][รงพยาบ][าล ล][างร้ายมาเยื][อน นางพยาบ][าล โ][รงพยาบ][าล ล][านยมบ][าล ล][านยมพยา][บาล น][างพยาบ][าล โ][รงพยาบ][าล ล][างร้ายมาเยื][อน นางพยาบ][าล ล][านยมบ][าล โ][รงพยาบ][าล
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ขอKhoFree style4277
ดาวDaoOn the beach13271
มีแต่เธอMi Tae ThoeSummer5265
ฤดูร้อนRuedu RonSummer12091
LoveLoveSummer4360
เพลงสุดท้ายPhleng SutthaiOn the rainbow4283
เพียงชายคนนี้ ( ไม่ใช่ผู้วิเศษ )Phiang Chai Khon Ni ( Mai Chai Phu Wiset )Daydreamer9425
Beautiful loveBeautiful loveDaydreamer2748
Honey beeHoney beeDaydreamer2570
Miss missMiss missDaydreamer2310
RadioRadioDaydreamer2485
SexySexyFree stlye4126
Suckseed นึงSuckseed Nueng3673
ก็มีแค่นั้นKo Mi KhaenanX (Ten years after)2362
กรงทองKrongthongFree stlye4336
กลิ่นโรงพยาบาลKlin RongphayabanOn the rainbow2470
กวีบทเก่าKawi Bot KaoOn the rainbow3387
กอดฉันไว้Kot Chan WaiThe love scene11489
การรอคอยKan RokhoiThe love scene3462
คนบนฟ้าKhon Bon FaDaydreamer23779
คู่ควรKhukhuanOn the rainbow2526
ใครสักคนKhrai Sak KhonParadox in paradise3623
จันทร์เหงาChan NgaoFree stlye1938
จิ๊บ รอ ดอChip Ro DoThe love scene3059
ดวงจันทร์DuangchanDaydreamer4779
เดี๋ยวก็ลืมDiao Ko LuemDaydreamer1814
ทะเลแสนหวานThale Sanae WanOn the rainbow2116
ทาสThatFree stlye2903
เธอที่รักThoe ThirakThe love scene5660
น้องจ๋าNong ChaDaydreamer2212
นักมายากลNak MayakonFree stlye3605
บ่วงไฟBuang FaiFree stlye2599
บอลลูนBalloonFree stlye7926
ปลายสายรุ้งPlai SairungDaydreamer23467
เป็นโสดทำไมPen Sot Thammai3435
ผงาดง้ำค้ำโลกPha-ngat Ngam Kham LokX (Ten years after)4647
ผ่านPhanDaydreamer2538
ไฟFaiOn the rainbow3599
ภารตะฟิล์มPhara Ta FimSummer2318
มองตาMong TaX (Ten years after)2564
มันใหญ่มากMan Yai MakDaydreamer2741
รสชาติแห่งความรักRotchat Haeng Khwam RakDaydreamer2867
ลา ลา ลาLa La LaDaydreamer3257
เวล่ำWe LamDaydreamer2647
เศษSetOn the rainbow2638
ส่งรักส่งยิ้มSong Rak Song YimX (Ten years after)2867
สามมิติSammitiSummer10445
หรรษาราตรีHansa RatriRhythm of the summer2635
อยากมีเธออยู่ตรงนี้Yak Mi Thoe Yu TrongniDaydreamer3112
หลุมศพปลาวาฬLum Sop Plawanชุดที่ 6.23158
ฉันไม่แก่Chan Mai Kae3290
พรุ่งนี้Phrungni22541
รถไฟขบวนแห่งความฝันRotfai Khabuan Haeng Khwam Fanชุดที่ 6.25102
ทัชมาฮาลTajmahalSummer2800
รักเธอเท่าช้างRak Thoe Thao Chang2260
ลองLong3079

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0