Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s0 1s0 1s0 1s0 0m 0s0 0s0 1s0 1s0 1s0 1s0 2s0 2s0
Paradox
คนบนฟ้า

เพลง : คนบนฟ้า

Song : Khon Bon Fa

ศิลปิน : Paradox


m ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย มันไม่มีเธออยู่ตรงนี้ ในมือของฉันนั้นมีความฝัน แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร ฝันก็ฝันไม่มีความหมาย มันไม่มีใคร ยังคงเหงา บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง จากคนเหงา คนที่ยังหม่นหมอง คนที่ยังตามหา ใครจะมาจับจอง ให้ฉันได้มีความสุข กับวันที่สวยงาม วันที่ฟ้า เปลี่ยนเป็นสดใส วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง m ในมือของฉันนั้นมีความรัก และฉันก็หวังว่าคงสักวัน นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น วันที่มีเธออยู่ตรงนี้ ข้างกัน คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน คนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหน คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์ คนน่ารัก คนที่อ่อนไหว คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน คนที่คอยดึงหู ตอนที่เราแอบมอง ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง จะเป็นเช่นไร หากคนคนนั้นมันมีจริง โว๊ะโอ เฝ้ารอ โว๊ะโอ เฝ้าคอย นับวัน ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน จะมีจริงไหม โว๊ะโอ เฝ้ารอ โว๊ะโอ ว่าคนที่อยู่บนฟ้า นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า จะหล่นมาตอนไหน
m Nai Mue Khong Channan Mi Dokmai Tae Chan Mai Ru Cha Pai Hai Khrai Phrowa Chan Mai Mi Chutmai Man Mai Mi Thoe Yu Trongni Nai Mue Khong Channan Mi Khwam Fan Tae Chan Cha Fan Pai Phuea Arai Fan Ko Fan Mai Mi Khwammai Man Mai Mi Khrai Yangkhong Ngao Botphleng Rak Yangkhong Ram Rong Chak Khon Ngao Khon Thi Yang Monmong Khon Thi Yang Tam Ha Khrai Cha Ma Chapchong Hai Chan Dai Mi Khwam Suk Kap Wanthi Suai-ngam Wanthi Fa Plian Pen Sotsai Wanthi Rak Channan Mi Khwammai Wanthi Khoei Ngiapngao Cha Pen Wan Sutthai Hak Chan Dai Mi Thoe Yu Lae Doen Pai Duai Kan Ko Kho Hai Mi Ching m Nai Mue Khong Channan Mi Khwam Rak Lae Chan Ko Wang Wa Khong Sak Wan Nap Thoilang Phuea Ro Wan Nan Wanthi Mi Thoe Yu Trongni Khang Kan Khon Thi Fa Song Ma Hai Chan Khon Khon Nan Cha Pen Khon Baep Nai Khon Thi Doen Tak Fon Kan Chon Wan Sutthai Ronghai Mi Khwam Suk Tai Ngao Phrachan Khon Narak Khon Thi Onwai Khoi Bok Rak Chup Chup Kon Non Khon Thi Khoi Dueng Hu Ton Thi Rao Aep Mong Hai Ngo Chop Ngon Tuppong Cha Pen Chenrai Hak Khon Khon Nan Man Mi Ching Wo O Fao Ro Wo O Faokhoi Nap Wan Wa Khon Bon Fa Thima Chak Fan Cha Mi Ching Mai Wo O Fao Ro Wo O Wa Khon Thiyu Bon Fa Nap Wan Faokhoi Khon Chak Fa Cha Lon Ma Ton Nai
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : คนบนฟ้า

ศิลปิน : Paradox

Bm7][/][Em7][/][Am7][/][D][/( 2 ครั้ง )  ][Gmaj7][Csus2  ][Bm7][Em7][Am7][D  ][Gmaj7][Csus2  ][Bm7][Em7][Am7][D  ][Csus2][Gmaj7][Csus2][Gmaj7  ][Bm7][Em7][Am7][D Csus2][Gmaj7][Csus2][Gmaj7  ][Bm7][Em7][Am7][D G][/][G][/][Csus2][/][Csus2][/][Em7][/][Em7][/][Am7][/][D][/  ][Gmaj7][Csus2  ][Bm7][Em7][Am7][D  ][Csus2][Gmaj7][Csus2][Gmaj7  ][Bm7][Em7][Am7][D  ][Csus2][Gmaj7][Csus2][Gmaj7  ][Bm7][Em7][Am7][D G][Csus2][Em7][Am7][D G][Csus2][Bm7][Em7][Am7][D][G G
m ในมือของฉันนั้นมีดอ][กไม้ แต่ฉันไม่รู้จะไปให้][ใคร เพราะว่าฉันไม่มีจุด][หมาย มันไ][ม่มีเธออยู่ตร][งนี้      ][  ในมือของฉันนั้นมีคว][ามฝัน แต่ฉันจะฝันไปเพื่][ออะไร ฝันก็ฝันไม่มีความ][หมาย มันไ][ม่มีใคร ยังคง][เหงา    ][  บทเพล][งรัก ยังคง][ร่ำร้อง จากคน][เหงา คนที่ยังหม่][นหมอง คนที่ยังตา][มหา ใครจะมาจับ][จอง ให้ฉันได้มีควา][มสุข กับวันที่สวยง][าม วันที่ฟ้า เปลี่ยนเป็นส][ดใส  วันที่][รักฉันนั้นมีความ][หมาย วันที่เคยเงียบเ][หงา จะเป็นวันสุด][ท้าย หากฉันได้มีเธอ][อยู่ และเดินไปด้วยกั][น ก็ขอให้มีจริง m ในมือของฉันนั้นมีคว][ามรัก และฉันก็หวังว่าคงสั][กวัน นับถอยหลังเพื่อรอวั][นนั้น วัน][ที่มีเธออยู่ต][รงนี้ ข้าง][กัน คน][ที่ฟ้าส่งมาใ][ห้ฉัน คนคน][นั้นจะเป็นคนแบ][บไหน คนที่เดินตาก][ฝนกันจนวันสุด][ท้าย ร้องไห้มีควา][มสุข ใต้เง][าพระจันทร์ คน][น่ารัก คนที่อ่อน][ไหว คอยบอ][กรัก จุ๊บ จุ๊บก่อน][นอน คนที่คอยดึ][งหู ตอนที่เราแอบ][มอง ให้ง้อชอบงอนตุ๊บ][ป่อง จะเป็นเช่นไ][ร หากคนคนนั้นมันมีจริง โว๊ะโอ เฝ้า][รอ โว๊ะโอ เฝ้า][คอย นับวัน ว่าคนบนฟ้าที่มาจาก][ฝัน จะมีจริงไห][ม โว๊ะโอ เฝ้า][รอ โว๊ะโอ ว่าคนที่อยู่บ][นฟ้า นับ][วันเฝ้าคอยคนจาก][ฟ้า จะหล่นมาตอนไ][หน  ][ 
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ขอKhoFree style3073
ดาวDaoOn the beach10641
มีแต่เธอMi Tae ThoeSummer3756
ฤดูร้อนRuedu RonSummer9812
LoveLoveSummer3178
เพลงสุดท้ายPhleng SutthaiOn the rainbow3295
เพียงชายคนนี้ ( ไม่ใช่ผู้วิเศษ )Phiang Chai Khon Ni ( Mai Chai Phu Wiset )Daydreamer7336
Beautiful loveBeautiful loveDaydreamer1941
Honey beeHoney beeDaydreamer1725
Miss missMiss missDaydreamer1845
RadioRadioDaydreamer1655
SexySexyFree stlye3007
Suckseed นึงSuckseed Nueng2932
ก็มีแค่นั้นKo Mi KhaenanX (Ten years after)1719
กรงทองKrongthongFree stlye3447
กลิ่นโรงพยาบาลKlin RongphayabanOn the rainbow1882
กวีบทเก่าKawi Bot KaoOn the rainbow2472
กอดฉันไว้Kot Chan WaiThe love scene10352
การรอคอยKan RokhoiThe love scene2581
คนบนฟ้าKhon Bon FaDaydreamer20433
คู่ควรKhukhuanOn the rainbow1937
ใครสักคนKhrai Sak KhonParadox in paradise2461
จันทร์เหงาChan NgaoFree stlye1694
จิ๊บ รอ ดอChip Ro DoThe love scene2268
ดวงจันทร์DuangchanDaydreamer4436
เดี๋ยวก็ลืมDiao Ko LuemDaydreamer1609
ทะเลแสนหวานThale Sanae WanOn the rainbow1875
ทาสThatFree stlye2367
เธอที่รักThoe ThirakThe love scene4564
น้องจ๋าNong ChaDaydreamer1836
นักมายากลNak MayakonFree stlye2376
บ่วงไฟBuang FaiFree stlye1973
บอลลูนBalloonFree stlye6986
ปลายสายรุ้งPlai SairungDaydreamer21603
เป็นโสดทำไมPen Sot Thammai2596
ผงาดง้ำค้ำโลกPha-ngat Ngam Kham LokX (Ten years after)3655
ผ่านPhanDaydreamer2307
ไฟFaiOn the rainbow2990
ภารตะฟิล์มPhara Ta FimSummer1736
มองตาMong TaX (Ten years after)2248
มันใหญ่มากMan Yai MakDaydreamer2259
รสชาติแห่งความรักRotchat Haeng Khwam RakDaydreamer2178
ลา ลา ลาLa La LaDaydreamer2654
เวล่ำWe LamDaydreamer2423
เศษSetOn the rainbow1966
ส่งรักส่งยิ้มSong Rak Song YimX (Ten years after)1874
สามมิติSammitiSummer8781
หรรษาราตรีHansa RatriRhythm of the summer2006
อยากมีเธออยู่ตรงนี้Yak Mi Thoe Yu TrongniDaydreamer2503
หลุมศพปลาวาฬLum Sop Plawanชุดที่ 6.22610
ฉันไม่แก่Chan Mai Kae2806
พรุ่งนี้Phrungni21200
รถไฟขบวนแห่งความฝันRotfai Khabuan Haeng Khwam Fanชุดที่ 6.24497
ทัชมาฮาลTajmahalSummer2466
รักเธอเท่าช้างRak Thoe Thao Chang2022
ลองLong2439

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0