Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
1s1 1s1 1s1 1s1 0s0 0s0 1r1 0m 0s0 0s0 1r1 2s0 2s0 2s0 1s0 1s0 1s0 1s0 0m
ETC
เจ็บและชินไปเอง

เพลง : เจ็บและชินไปเอง

Song : Chep Lae Chin Pai Eng

ศิลปิน : ETC


และมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิม เมื่อความปวดร้าวครั้งนั้น ก็ยังวนเวียน อยู่ทุกทุกวันที่มี และเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักที ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเอง คนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกัน เพราะอะไร ดอกไม้ที่แย้มที่บานไม่มีใครถาม ว่าทำไม แต่เมื่อคนเราต้องเลิกต้องลา ดอกไม้โรยราเป็นเพราะอะไร มีคำถามมากมาย ที่ยังค้างใจ r m ที่จริงก็รู้คนเราเกิดมาเพื่อการร่ำลา สักวันหนึ่ง วันที่ดอกไม้จะต้องโรยรา มันคงต้องมาถึง แต่ฉันไม่เคยเข้าใจสักที เมื่อภาพดีดียังคงตราตรึง มันยากเกินไป ที่จะเสียมัน r แค่เพียงช่วงหนึ่งที่ใจ ฉันนั้นได้มีเธอ ต่อเติมเรื่องราวมากมายในชีวิตฉัน ความรัก คงอยู่เสมอ แม้ต้องพรากจากกัน ลึกลึกภายในของหัวใจ ถึงแม้จะนานเท่าไร เธอยังจะอยู่ตรงนั้น ไม่มีใคร ทำฉันให้ดีอย่างเดิม เมื่อความปวดร้าวครั้งนั้น ก็ยังวนเวียน อยู่ทุกทุกวันที่มี และเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักที ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเอง ฉันไม่มีวันจะหยุด รักเธอได้เลย m
Lae Man Cha Mai Mi Khrai Tham Chan Hai Di Yang Doem Muea Khwam Puatrao Khrangnan Ko Yang Wonwian Yu Thuk Thuk Wanthi Mi Lae Muea Wela Mai Khoei Cha Chuai Arai Hai Chan Luem Thoe Sak Thi Ko Tong Tham Chai Wa Chakni Chan Khong Khunkhoei Khwam Chep Lae Chin Pai Eng Khonrao Mai Hen Tong Mi Hetphon Wa Rao Rak Kan Phro Arai Dokmai Thi Yaem Thi Ban Mai Mi Khrai Tham Wa Thammai Tae Muea Khonrao Tong Loek Tong La Dokmai Roira Pen Phro Arai Mi Khamtham Makmai Thi Yang Khang Chai r m Thiching Ko Ru Khonrao Koet Ma Phuea Kan Ram La Sak Wan Nueng Wanthi Dokmai Cha Tong Roira Man Khong Tong Ma Thueng Tae Chan Mai Khoei Khaochai Sak Thi Muea Phap Di Di Yangkhong Tra Trueng Man Yak Koenpai Thi Cha Sia Man r Khae Phiang Chuang Nueng Thi Chai Channan Dai Mi Thoe To Toem Rueangrao Makmai Nai Chiwit Chan Khwam Rak Khong Yu Samoe Mae Tong Phrak Chak Kan Luek Luek Phainai Khong Huachai Thuengmae Cha Nan Thaorai Thoe Yang Cha Yu Trong Nan Mai Mi Khrai Tham Chan Hai Di Yang Doem Muea Khwam Puatrao Khrangnan Ko Yang Wonwian Yu Thuk Thuk Wanthi Mi Lae Muea Wela Mai Khoei Cha Chuai Arai Hai Chan Luem Thoe Sak Thi Ko Tong Tham Chai Wa Chakni Chan Khong Khunkhoei Khwam Chep Lae Chin Pai Eng Chan Mai Mi Wan Cha Yut Rak Thoe Dai Loei m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เจ็บและชินไปเอง

ศิลปิน : ETC

 ][Fsus2][F9][Bbmaj7 Bbm7][Am7][Dm7][Gm7][C  ][Fsus2][F9][Bbmaj7][Bbm7  ][Am7][Dm7][Gm7][Am7][Bb][C][F  ][Bb][BbmM7][Dm7][Cm7][F7  ][Bb][Bbm7][Am7][Dm7][Eb][C r Gm7][][Am7][][Bbmaj7][/][Gm7][][Am7][][Dm7][/][Gm7][][Am7][][Bbmaj7][][C][/][F][/  ][Bb][BbmM7][Dm7][Cm7][F7  ][Bb][Bbm7][Am7][Dm7][Eb][C r  ][Bb][A7][Dm7][Cm7][Gm7][C][F  ][Bb][A7][Dm7][Gm7][Am7][Bb  ][Gm7][Am7][Bb][Gm7][Am7][C#maj7][Eb  ][Absus4][Ab9][C#][C#m7][Cm7][Fm7][Bbm7][Eb  ][Absus2][Ab9][C#][C#m7  ][Cm7][Fm7][Bbm7][Cm7][C#][Eb][Ab Bbm7][Cm7][C#][Eb Absus2][/][Ab9][/][C#][/][F#7][/][Abmaj7][/ F
และมันจะ][ไม่มีใครทำ][ฉันให้ดีอย่าง][เดิม เมื่อความปวด][ร้าวครั้งนั้น ][ก็ยังวนเวียน อยู่][ทุกทุกวันที่][มี และเมื่อ][เวลาไม่เคยจะ][ช่วยอะไร ใ][ห้ฉันลืมเธอสั][กที ก็][ต้องทำใจว่า][จากนี้ ฉั][นคงคุ้นเ][คยความเ][จ็บและ][ชินไปเ][อง คนเราไม่เ][ห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารัก][กัน เพราะอะไร ดอก][ไม้ที่แย้มที่บานไม่มีใคร][ถาม  ว่า][ทำไม แต่][เมื่อคนเราต้อง][เลิกต้องลา ดอก][ไม้โรยราเป็น][เพราะอะไร มีคำ][ถามมากมาย ที่ยัง][ค้างใจ r m ที่จริงก็][รู้คนเราเกิดมาเพื่อการร่ำ][ลา สักวันหนึ่ง วันที่ดอก][ไม้จะต้องโรยรา มันคงต้อ][งมาถึง  ][  แต่][ฉันไม่เคยเข้][าใจสักที เมื่อ][ภาพดีดียัง][คงตราตรึง มัน][ยากเกินไป ที่จะเ][สียมัน r แค่][เพียงช่วง][หนึ่งที่ใจ ][ฉันนั้นได้มีเธอ][       ต่อ][เติมเรื่องราวมาก][มายในชีวิต][ฉัน ความ][รัก คง][อยู่เสมอ ][แม้ต้องพรากจากกัน ลึ][กลึกภาย][ในของ][หัวใจ ถึง][แม้   จะ][นานเท่าไ][ร เธอ][ยัง   จะ][อยู่ ตรง][นั้น         ][  ไม่][มีใคร ทำ][ฉันให้ดีอย่าง][เดิม  ][เมื่อความปวด][ร้าวครั้งนั้น ][ก็ยังวนเวียน อยู่][ทุกทุกวันที่][มี และเมื่อ][เวลาไม่เคยจะ][ช่วยอะไร ใ][ห้ฉันลืมเธอสั][กที ก็][ต้องทำใจว่า][จากนี้ ฉั][นคงคุ้นเ][คยความเ][จ็บและ][ชินไปเ][อง ฉันไม่มีวั][น   จะห][ยุด  ][ รักเธอได้เลย m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0