Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 1m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 0m 1m 1r1-r2 2s0
ปาน ธนพร
รางวัลของครู

เพลง : รางวัลของครู

Song : Rangwan Khong Khru

ศิลปิน : ปาน ธนพร


m m ทุกคำบ่นว่า คือความปราถนาดี ใช้ความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให้ ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรักและห่วงใย เพื่อนทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ให้วิชา ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา เหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้ รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู m m r รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือรางวัลให้ครู
m m Thuk Kham Bon Wa Khue Khwam Prat Na Di Chai Khwam Metta Prani Khoi Chi Honthang Doen Hai Roi Nueai Phan Nak Klan Pen Rak Lae Huangyai Phuean Thamnathi Yingyai Pen Khon Phu Hai Wicha Thumthe Phuea Sit Chak Chit Winyan Khong Khru Saeng Thian Phuea Kan Rianru Yang Su Yang Song Rueai Ma Hai Sit Thueng Fang Duai Raeng Wang Raeng Sattha Nueai Kai Lae Chai Thawa Pen Suk Yu Thuk Nathi Khwamphumchai Midai Yu Nai Phan Waikhru Tae Yu Nai Wanthi Ru Wa Sit Nan Pai Dai Di Ruea Chang Lam Kraeng Yang Phai Sut Raeng Thi Mi Pho Phim Maephim Wanni Yang Phim Khon Di Sut Raeng Huachai Thuk Khon Khue Sit Talot Chiwit Khong Khru Thoikham Chue Chom Choetchu Mai Tong Hai Khru Kodai Ru Thuk Ru Phit Mi Chiwit Thi Sotsai Sing Nan Thi Khru Fan Fai Phuea Pen Raeng Chai Hai Khru m m r Ru Thuk Ru Phit Mi Chiwit Thi Kao Klai Pen Khon Thi Di Hai Dai Nankhue Rangwan Hai Khru
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : รางวัลของครู

ศิลปิน : ปาน ธนพร

Cm][/][Bb][/][Ab][][Bb][/][Eb][/ Cm][][Bb][/][Ab][/][Fm][][Bb][/][Eb][/  ][Cm][Bb][Eb][Fm][Cm][Bb][Eb  ][Cm][C7][Fm][Bb][Eb][Cm][Fm][Bb  ][Cm][Bb][Eb][Fm][Cm][Bb][Eb  ][Cm][C7][Fm][Bb][Eb][Bb][Eb  ][Fm][Bb][Fm][Cm][Fm][Bb][Eb][G7  ][Cm][C7][Fm][Bb][Eb][Fm][Bb  ][Cm][Bb][Eb][Fm][Cm][Bb][Eb  ][Cm][C7][Fm][Bb][Eb][Bb][Eb Fm][][Eb][/][Fm][][Cm][/][Fm][][Bb][/][Eb][][G7][/ Cm][][C7][/][Fm][][Bb][/][Eb][][Fm][/][Eb][/ r  ][Cm][C7][Fm][Bb][Eb][Bb][Eb Eb
m m ทุกคำบ่น][ว่า  คือ][ความปราถนา][ดี ใช้][ความเมตตาปรา][ณี  คอย][ชี้หนทางเดิน][ให้ ร้อยเหนื่อยพัน][หนัก กลั่นเป็น][รักและห่วง][ใย เพื่อน][ทำหน้าที่ยิ่ง][ใหญ่ เป็น][คนผู้ให้วิ][ชา     ][  ทุ่มเทเพื่อ][ศิษย์ จาก][จิตวิญญาณของ][ครู แสง][เทียนเพื่อการเรียน][รู้    ยัง][สู้ยังส่องเรื่อย][มา ให้ศิษย์ถึง][ฝั่ง ด้วยแรง][หวังแรงศรัท][ธา เหนื่อย][กายและใจท][ว่า เป็น][สุขอยู่ทุกนา][ที ความภูมิ][ใจมิได้อยู่][ในพานไหว้][ครู  แต่][อยู่ในวันที่][รู้    ว่า][ศิษย์นั้นไปได้][ดี    ][  เรือจ้างลำ][แกร่ง ยัง][พายสุดแรงที่][มี    พ่อ][พิมพ์แม่พิมพ์วัน][นี้ ยังพิมพ์คน][ดีสุดแรงหัว][ใจ ทุกคนคือ][ศิษย์  ต][ลอดชีวิตของ][ครู ถ้อย][คำชื่อชมเชิด][ชู    ไม่][ต้องให้ครูก็][ได้ รู้ถูกรู้][ผิด มีชี][วิตที่สด][ใส  สิ่ง][นั้นที่ครูฝัน][ใฝ่ เพื่อ][เป็นแรงใจให้][ครู m m r รู้ถูกรู้][ผิด มีชี][วิตที่ก้าว][ไกล เป็น][คนที่ดีให้][ได้ นั่น][คือรางวัลให้][ครู
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
พรุ่งนี้ไม่มีจริงPhrungni Mai Mi ChingThe one and only7522
เพื่อนในฝันPhuean Nai FanThe one and only1747
ความจริงของผู้หญิงเอาแต่ใจKhwamching Khong Phuying Aotaechaiคำสารภาพของความรัก7827
จากคนหนึ่ง ถึงอีกคนChak Khon Nueng Thueng Ik Khonพรหมลิขิต3207
เหตุผลHetphonพรหมลิขิต1737
หวงHuangสัญชาตญาณหญิง2017
ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนักChiwit Ni Noi Nak Tae Samkhan Nak2955
ฉันไม่ได้ ใครก็ต้องไม่ได้Chan Mai Dai Khrai Ko Tong Mai DaiThe one and only1484
ตบมือข้างเดียวTopmue Khang Diaoปาน ธนพร6342
รักเท่าไหร่ แค้นใจเท่ากันRak Thaorai Khaen Chai Thao KanThe one and only1287
รางวัลของครูRangwan Khong Khru22481
เลิกกันไม่เหงาเท่ามีเธอLoek Kan Mai Ngao Thao Mi Thoeผู้หญิงยิ่งกว่าละคร1432
ต่างคนต่างแพ้Tang Khon Tang Phae3365
ขอไปให้ถึงดาวKho Pai Hai Thueng Dao2347
ให้เลวกว่านี้Hai Leo Kwa NiPrime time1228
เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอBoe Ni Mai Mi Khon Khong Thoeผู้หญิงยิ่งกว่าละคร1120
ลั่นทมLanthomThe man city lion project1303

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0