Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 2s2 0s0 0s0 1r1-r2 3s0 3s0 0m 1r2 0m
คาราบาว ปาน
เสียตัว อย่าเสียใจ

เพลง : เสียตัว อย่าเสียใจ

Song : Siatua Ya Siachai

ศิลปิน : คาราบาว ปาน


m มันเหมือนโดนเหยียบตรงกลางใจ ความโหดร้ายที่ได้พบเจอ คนรัก ของเธอทำลายหัวใจ คำถามที่ฝังใจอยู่วันนี้ เธอไม่ดีที่ตรงไหน ทำไมรัก ตอบแทนเธอด้วยน้ำตา ถ้าอยากจะร้องร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดี ขึ้นมา ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป เสียตัวอย่าเสียใจไม่นานก็หายดี คุณค่าของเธออยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้ เจ็บใจ ( เจ็บใจ ) หนึ่งที ( หนี่งที ) เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา ถ้ารู้ว่าเจอะคนร้ายร้าย ใครก็คงไม่คิดทุ่มเท เมื่อรักเกเรคงไม่เสียใจ วันนี้ชีวิตที่ผิดที่ช้ำ เป็นบทเรียนให้จำไว้ ให้ความรัก ต่อไปไม่เปลืองน้ำตา r เขาเอาไปเพียงความสาว หัวใจเรายังคงอยู่ กัดฟันเรียนรู้ด้วยหยดน้ำตา กอดตัวเองไว้ เพราะไม่มีใครที่รักเราจริงยิ่งกว่า จงลุกขึ้นมาเชิดหน้าเข้าไว้ m r m
m Man Muean Don Yiap Trongklang Chai Khwam Hotrai Thi Dai Phop Choe Khonrak Khong Thoe Thamlai Huachai Khamtham Thi Fangchai Yu Wanni Thoe Mai Di Thi Trong Nai Thammai Rak Topthaen Thoe Duai Namta Tha Yak Cha Rong Rong Pai Rong Phuea Khaplai Khwam Bopcham Hak Chuai Thamhai Di Khuen Ma Hai Khwam Rak Kong Kong Thi Thoe Khoei Long Pai Sattha Lalai Kap Namta Lalai Mot Pai Sak Thi Khae Khwam Sao Thi Sia Hai Khao Pai Siatua Ya Siachai Mai Nan Ko Hai Di Khunkha Khong Thoe Yu Thi Chai Mak Kwa Phuchai Phak Ni Chepchai ( Chepchai ) Nueng Thi ( Ning Th ) Poet Thang Hai Khon Di Di Dai Doen Khao Ma Tha Ru Wa Che-a Khonrai Rai Khrai Ko Khong Mai Khit Thumthe Muea Rak Kere Khong Mai Siachai Wanni Chiwit Thi Phit Thi Cham Pen Botrian Hai Cham Wai Hai Khwam Rak Topai Mai Plueang Namta r Khao Ao Pai Phiang Khwam Sao Huachai Rao Yangkhong Yu Katfan Rianru Duai Yot Namta Kot Tua-eng Wai Phro Mai Mi Khrai Thirak Rao Ching Ying Kwa Chong Luk Khuen Ma Choet Na Khao Wai m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เสียตัว อย่าเสียใจ

ศิลปิน : คาราบาว ปาน

Cm][][Bb][/][Ab][/][Fm7][][Bb][/][Cm][/  ][Eb][Bb][Fm][Bb][Cm  ][Eb][Bb][Ab][Bb][Cm][Fm][Bb  ][Bb][Cm][Bb][Eb][Bb][Eb][Gm Cm][Bb][Cm][Bb][Ab][Fm][Bb  ][Eb][Bb][Cm][Bb][Ab][Bb][Eb][Bb  ][Cm][Bb][Ab][Eb][AB][Bb  ][Fm][Bb][Eb][Bb  ][Eb][Bb][Fm][Bb][Cm  ][Eb][Bb][Ab][Bb][Cm][Fm][Bb r  ][Fm][Eb][Fm][Ab][Cm][Bb][Eb][Bb  ][Ab][Bb][G][Cm][F][Bb][Ab][Gm][Bb Eb][][Bb][/][Cm][][Bb][/][Ab][][Bb][/][Eb][][Bb][/][Ab][][Bb][/][G][][Cm][/][Fm][][Ab][/][Bb][/ r Fm][][Bb][/][Eb][/ Eb
m มันเหมือนโดน][เหยียบตรงกลางใจ ความโหด][ร้ายที่ได้พบเจอ คน][รัก ของ][เธอทำลาย][หัวใจ คำถามที่][ฝังใจอยู่วันนี้ เธอไม่][ดีที่ตรงไหน ทำไม][รัก ตอบ][แทนเธอด้วย][น้ำตา  ][        ][  ถ้าอยากจะ][ร้องร้อง][ไป ร้องเพื่อขับ][ไล่ความบอบ][ช้ำ หากช่วย][ทำให้ดี][ ขึ้นมา][   ให้ความ][รักโกง][โกง ที่เธอเคย][หลงไปศรัท][ธา ละลายกับน้ำ][ตา ละลายหมดไปสัก][ที แค่ความ][สาวที่เสีย][ให้เขา][ไป เสีย][ตัวอย่าเสีย][ใจไม่][นานก็หาย][ดี    ][  คุณค่าของ][เธออยู่ที่][ใจ มาก][กว่าผู้ชายพรรค์][นี้ เจ็บ][ใจ ( เจ็บใจ ) หนึ่ง][ที ( หนี่งที ) เปิด][ทางให้คน][ดีดีได้เดิน][เข้ามา][  ถ้ารู้ว่า][เจอะคนร้ายร้าย ใครก็][คงไม่คิดทุ่มเท เมื่อ][รัก  เกเ][รคงไม่][เสียใจ วันนี้ชี][วิตที่ผิดที่ช้ำ เป็นบท][เรียนให้จำไว้ ให้ความ][รัก ต่อ][ไปไม่เปลือง][น้ำตา  ][        ][  r เขา][เอาไปเพียงความ][สาว หัว][ใจเรายังคง][อยู่ กัด][ฟันเรียน][รู้ด้วยหยด][น้ำตา][  กอดตัวเอง][ไว้ เพราะไม่][มีใครที่รัก][เราจริงยิ่ง][กว่า จง][ลุกขึ้นมาเชิดหน้าเข้า][ไว้  ][     ][        ][  m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0