Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0s0 0s0 0s0 1r1 0m 1s0 1s0 1s0 1s0 0m
ดา Endorphine
อย่าบอกว่าไม่มีใคร

เพลง : อย่าบอกว่าไม่มีใคร

Song : Ya Bok Wa Mai Mi Khrai

ศิลปิน : ดา Endorphine


m เช็ดน้ำตาเธอก่อน แล้วค่อยมองดูใหม่ ที่บอกไม่เหลือใครเลยไม่มีสักคนต้องการ เสียแค่คนคนหนึ่ง คนที่ทำร้ายกัน คนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยแคร์อะไรเธอเลย แต่มีคนอีกคนอยู่ในชีวิตเธอ เสียเขาไปคนหนึ่ง เห็นมีใครรออยู่ ถ้าเธอลองเช็ดน้ำตาแล้วลองมองดูรอบกาย ฉันก็เป็นคนหนึ่ง ในผู้คนมากมาย ที่ยังรักเธอและมองเธอเป็นคนสำคัญ ไม่อยากให้เธอลืมเลือน อย่าบอกว่าไม่มีใคร เมื่อยังมีฉันที่เหลืออยู่ ยังมีคนที่เฝ้าคอยดู รอดูให้เธอหยัดยืนลุกขึ้นมา ยังไงก็ยังมีฉันหนึ่งคน ฉันเข้าใจเธออยู่ รู้ในความลำบาก กับการเดินข้ามไปมาพ้นวันเวลานี้ไป ขอให้จำไว้อย่าง อยากให้เธอมั่นใจ ในความมืดมนเธอยังมีคนอยู่รอบกาย ผู้คนที่รักและรอเธอเป็นคนเดิม r m อย่าบอกว่าไม่มีใคร เมื่อยังมีฉันที่เหลืออยู่ ยังมีคนที่เฝ้าคอยดู รอดูให้เธอหยัดยืนลุกขึ้นมา อย่าบอกว่าไม่มีใคร เมื่อคนที่รักเธอจริงนั้นรออยู่ ยังมีคนที่เฝ้าคอยดู แค่เพียงให้เธอได้ลองเช็ดน้ำตา ลองดูให้ดีอีกครั้งเถอะเธอ m
m Chetnam Ta Thoe Kon Laeo Khoi Mong Du Mai Thi Bok Mai Luea Khrai Loei Mai Mi Sak Khon Tongkan Sia Khae Khon Khon Nueng Khon Thi Thamrai Kan Khon Diao Thaonan Thi Mai Khoei Care Arai Thoe Loei Tae Mi Khon Ik Khon Yu Nai Chiwit Thoe Sia Khao Pai Khon Nueng Hen Mi Khrai Ro Yu Tha Thoe Long Chetnam Ta Laeo Long Mong Du Rop Kai Chan Ko Pen Khon Nueng Nai Phukhon Makmai Thi Yang Rak Thoe Lae Mong Thoe Pen Khon Samkhan Mai Yak Hai Thoe Luem Luean Ya Bok Wa Mai Mi Khrai Muea Yang Mi Chan Thi Luea Yu Yang Mi Khon Thi Faokhoi Du Ro Du Hai Thoe Yat Yuen Luk Khuen Ma Yangngai Ko Yang Mi Chan Nueng Khon Chan Khaochai Thoe Yu Ru Nai Khwam Lambak Kap Kan Doen Kham Pai Ma Phon Wanwela Ni Pai Kho Hai Cham Wai Yang Yak Hai Thoe Manchai Nai Khwam Muetmon Thoe Yang Mi Khon Yu Rop Kai Phukhon Thirak Lae Ro Thoe Pen Khon Doem r m Ya Bok Wa Mai Mi Khrai Muea Yang Mi Chan Thi Luea Yu Yang Mi Khon Thi Faokhoi Du Ro Du Hai Thoe Yat Yuen Luk Khuen Ma Ya Bok Wa Mai Mi Khrai Muea Khon Thirak Thoe Ching Nan Ro Yu Yang Mi Khon Thi Faokhoi Du Khae Phiang Hai Thoe Dai Long Chetnam Ta Longdu Hai Di Ik Khrang Thoe Thoe m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : อย่าบอกว่าไม่มีใคร

ศิลปิน : ดา Endorphine

G][/][G][/][C][/][C][/  ][G][Bm][Em][D][C  ][D][G][D][Em][D][C  ][Am][D  ][G][Bm][Em][D][C  ][D][G][Gmaj7][B][Em][D][C][D  ][G][C][Am  ][D][C  ][G][Bm][Em][D][C  ][D][G][Gmaj7][B][Em][D][C  ][Am][C][D r C][/][Bm][/][Am][][D][/][G][/][C][/][Bm][][Em][/][Am][/][D][/][D][/  ][G][C][Am  ][D  ][G][C][Am  ][D][C G][/][G][/][C][/][C][/ G
m เช็ดน้ำตาเธอ][ก่อน แล้วค่อยมองดู][ใหม่ ที่บอกไม่เ][หลือใครเลยไม่][มีสักคนต้][องการ เสียแค่][คนคนหนึ่][ง คนที่ทำร้าย][กัน คนเดียวเท่า][นั้นที่ไม่เ][คยแคร์อะไรเธอเ][ลย แต่มี][คนอีกคนอยู่ในชีวิต][เธอ เสียเขาไปคน][หนึ่ง เห็นมีใครรอ][อยู่ ถ้าเธอลอง][เช็ดน้ำตาแล้ว][ลองมองดู][รอบกาย ฉันก็เป็][นคนหนึ่][ง ในผู้คน][มากมาย  ][ที่ยังรักเธอ][และมองเธอเป็][นคนสำ][คัญ ไม่อยากให้เธอลืมเลื][อน อย่าบอกว่าไม่มีใ][คร เมื่อยังมีฉันที่เห][ลืออยู่ ยังมีคนที่เ][ฝ้าคอยดู รอดูให้เธอหยัดยืนลุ][กขึ้นมา ยังไงก็ยังมีฉันหนึ่งค][น ฉันเข้าใจเธอ][อยู่ รู้ในความลำ][บาก กับการเดิน][ข้ามไปมาพ้น][วันเวลานี้ไ][ป ขอให้][จำไว้อย่า][ง อยากให้เธ][อมั่นใจ    ][ในความมืด][มนเธอยังมี][คนอยู่รอบก][าย ผู้][คนที่รักและ][รอเธอเป็นคน][เดิม r m อย่าบอกว่าไม่มีใ][คร เมื่อยังมีฉันที่เห][ลืออยู่ ยังมีคนที่เ][ฝ้าคอยดู รอดูให้เธอหยัดยืนลุ][กขึ้นมา อย่าบอกว่าไม่มีใ][คร เมื่อคนที่รักเธอจริงนั้น][รออยู่ ยังมีคนที่เ][ฝ้าคอยดู แค่เพียงให้เธอได้ลองเ][ช็ดน้ำตา ลองดูให้ดีอีกครั้งเถ][อะเธอ m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
การเดินทางที่แสนพิเศษKan Doenthang Thi Saen PhisetSound about7474
คืนข้ามปีKhuen Kham Piภาพลวงตา10594
ดูแลเขาให้ดีดีDulae Khao Hai Di DiSound about10489
ได้ยินไหมDaiyin MaiSound about6395
ถึงเวลาฟังThueng Wela Fangดอกไม้ไฟ3864
ภาพลวงตาPhapluangtaภาพลวงตา6258
เรื่องของเราRueang Khong Raoดอกไม้ไฟ2833
ไม่ขอก็จะให้Mai Kho Ko Cha Haiดอกไม้ไฟ5096
ให้รักเดินทางมาเจอกันHai Rak Doenthang Ma Choe KanMusic box I love you more4256
ครั้งหนึ่ง เราเคยรักกันKhrang Nueng Rao Khoei Rak Kanแสนแสบ8383
คำขอสุดท้ายKhamkho Sutthaiภาพลวงตา3025
แค่บางครั้งKhae Bang Khrangดอกไม้ไฟ2810
ชีวิตสั้นจะตายChiwit San Cha TaiSound about 2889
ที่เห็นและเป็นอยู่Thi Hen Lae Pen Yuภาพลวงตา3164
ไม่ใครก็ใครMai Khrai Ko Khrai1599
ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอYing Ruchak Ying Rak Thoe27933
รักครั้งใหม่Rak Khrang MaiSound about2827
วันใหม่Wan MaiSound about1374
หญิงไทยYing Thaiแสนแสบ2410
อดีตของฉันปัจจุบันของเราAdit Khong Chan Patchuban Khong Raoแสนแสบ3029
อยากได้ยินว่ารักกันYak Daiyin Wa Rak Kanแสนแสบ6548
จุดเริ่มต้นของจุดจบChutroemton Khong Chutchopแสนแสบ2931
รักจะนำทางRak Cha NamthangSound about2203
รักษาสิทธิ์Raksa Sitภาพลวงตา3968
แสบSaepแสนแสบ2593
หากไม่มีวันพรุ่งนี้Hak Mai Mi Wan Phrungniแสนแสบ3034
หายเหนื่อยHai NueaiSound about2157
อยากรัก ไม่ต้องกลัวคำว่าเสียใจYak Rak Mai Tong Klua Kham Wa Siachai2804
อย่าบอกว่าไม่มีใครYa Bok Wa Mai Mi KhraiSound about3119
เข้าใจฉันไหมKhaochai Chan Maiดอกไม้ไฟ1755
รุ่งอรุณRung Arunภาพลวงตา2554
แล้วเราจะพบกันใหม่Laeo Rao Cha Phop Kan Maiภาพลวงตา2393
รักเอยRak Oei3824
รู้ทั้งรู้Ru Thang Ru5113
คำท้าKham Thaแสนแสบ961
ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนMai Tong Ru Wa Rao Khop Kan Baep NaiSleepless society 25973
อยากอยู่กับเธอทั้งคืนYak Yu Kap Thoe Thang Khuen1977
เขียนในใจ ร้องในเพลงKhian Nai Chai Rong Nai Phleng3095

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0